fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sandwich Stories

1. Definities
In deze voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 Afnemer: iedere (rechts)persoon die met Sandwich Stories een Overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten;
1.2 Dag: kalenderdag;
1.3 Sandwich Stories: Sandwich Stories, gevestigd te Utrecht, alsmede aan haar gelieerde ondernemingen;
1.4 Levering: het in het bezit stellen van één of meer Producten, respectievelijk het in de macht brengen daarvan van Afnemer, dan wel de voltooiing van de dienstverlening, onder welke titel dan ook;
1.5 Offerte: het Schriftelijk aanbod van Sandwich Stories om tegen een bepaalde prijs Producten en/of diensten te leveren;
1.6 Order: alle Schriftelijk aan Sandwich Stories verstrekte opdrachten van Afnemer betreffende de Levering van Producten en/of het verrichten van diensten;
1.7 Overeenkomst: de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Sandwich Stories en Afnemer, betreffende de Levering van Producten en/of diensten;
1.8 Partij(en): Sandwich Stories en Afnemer individueel of gezamenlijk;
1.9 Producten: lunchproducten, dranken en aanverwante producten, alsmede bijbehorend verpakkingsmateriaal;
1.10 Schriftelijk: per post en/of per e-mail; en
1.11 Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Sandwich Stories.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en Orders geplaatst door Afnemer en op alle Offertes die door Sandwich Stories aan Afnemer worden gedaan, alsmede op elke Overeenkomst waarbij Sandwich Stories Producten en/of diensten levert aan Afnemer.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, Schriftelijk is overeengekomen tussen Sandwich Stories en Afnemer.
2.3 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
2.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.
2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Afnemer afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
2.6 Als zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

3. Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
3.1. Alle Offertes van Sandwich Stories zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde tot vijf (5) Dagen na ontvangst van aanvaarding van de Offerte worden herroepen. Dit kan tevens indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. De Offerte vervalt als het Product waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Van de door Sandwich Stories gedane Offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde – ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de Offertes betrekking hebben.
3.3 Indien een Order door Afnemer volgt naar aanleiding van een Offerte van Sandwich Stories, dan komt de Overeenkomst tot stand doordat Sandwich Stories de Order van Afnemer Schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Sandwich Stories een begin met de uitvoering van de Order maakt, geldt de factuur van Sandwich Stories tevens als orderbevestiging.
3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Sandwich Stories, of namens Sandwich Stories gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Sandwich Stories slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen Schriftelijk door Sandwich Stories zijn bevestigd.
3.5 Sandwich Stories is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte Order, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

4. Prijzen
4.1 De in een Overeenkomst vermelde prijs is vast en uitgedrukt in Euro (€) en is exclusief btw en exclusief bezorgkosten, indien van toepassing, tenzij anders vermeld.
4.2 Sandwich Stories is bevoegd om wijzigingen in kostprijzen, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Afnemer door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal Sandwich Stories Afnemer daaromtrent berichten.
4.3 Afnemer heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Sandwich Stories plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Afnemer dient Schriftelijk te geschieden binnen zeven (7) dagen na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen zeven (7) Dagen na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs Schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door Sandwich Stories meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

5. Betalingen
5.1 Sandwich Stories is gerechtigd de Producten en/of diensten op het moment van Levering, als bedoeld in artikel 6, te factureren. Ontvangst van de factuur kan geschieden via e-mail en/of elektronisch dataverkeer.
5.2 De Afnemer dient de factuur van Sandwich Stories binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum te betalen op een door Sandwich Stories aangewezen bankrekening zonder enige vorm van aftrek, korting of verrekening. Indien het factuurbedrag niet binnen veertien (14) Dagen na factuurdatum is betaald, wordt het te betalen factuurbedrag verhoogd met administratie- en incassokosten van 15% over het verschuldigde bedrag zonder dat daartoe een (schriftelijke) ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van Sandwich Stories om de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde factuurbedrag te komen op Afnemer te verhalen en haar andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.
5.3 Betaling dient te geschieden in Euro zonder aftrek van enige korting, bankkosten of verrekening, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sandwich Stories te melden.
5.5 Sandwich Stories behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Sandwich Stories het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn, onverminderd het recht van Sandwich Stories tot volledige schadevergoeding.
5.6 Indien Afnemer niet binnen de door Sandwich Stories gestelde termijn de in lid 5 van dit artikel genoemde zekerheid verstrekt, heeft Sandwich Stories het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.

6. Levering, risico en levertijd
6.1 Sandwich Stories levert de Producten en/of diensten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering op de overeengekomen bestemming. Als plaats van Levering geldt het adres dat Afnemer aan Sandwich Stories kenbaar heeft gemaakt. In het geval dat er sprake is van Levering van diensten, dan geldt het moment waarop de dienstverlening is voltooid als moment van Levering. Afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst af te leveren Producten. Afnemer zal ook zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim zijn, indien hij weigert de af te leveren Producten in ontvangst te nemen.
6.2 De door Sandwich Stories opgegeven levertijden gaan in op de Dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Order in het bezit zijn van Sandwich Stories. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen dat de levertermijn fataal is. Sandwich Stories is te allen tijde gerechtigd de Producten en/of diensten vóór de opgegeven leverdatum aan Afnemer te leveren. Bij niet tijdige Levering dient Afnemer Sandwich Stories terstond te informeren en in ieder geval Schriftelijk te bevestigen. Indien vervolgens niet alsnog binnen twee (2) uur na opgegeven levertijd is geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.
6.3 Ingeval Sandwich Stories transportmaterieel, waaronder begrepen doch niet beperkt tot termoboxen, houten kisten, schalen, soepkannen en/of leenemballage ter beschikking stelt voor de Levering, zal Afnemer dit 
transportmaterieel bij de eerstvolgende Levering aan Sandwich Stories retourneren, bij gebreke waarvan Sandwich Stories gerechtigd is kosten in rekening te brengen. Daarnaast is Sandwich Stories gerechtigd aan Afnemer een redelijke vergoeding voor het ter beschikking gestelde transportmaterieel in rekening te brengen. Sandwich Stories blijft te allen tijde eigenaar van het door haar ter beschikking gestelde transportmaterieel. Indien Sandwich Stories Afnemer middels een afleverbon een overzicht verstrekt van het transportmaterieel dat Afnemer volgens Sandwich Stories nog onder zich heeft, dient Afnemer binnen zeven (7) Dagen na ontvangst eventueel Schriftelijk te reclameren over de juistheid van het betreffende door Sandwich Stories verstrekte overzicht, bij gebreke waarvan het recht van Afnemer om over dit overzicht te reclameren is komen te vervallen; het door Sandwich Stories verstrekte overzicht is alsdan bindend tussen Partijen.

 

 6.4 Indien tijdens of na de Levering van de Producten schade ontstaat aan het transportmaterieel als voornoemd, is Sandwich Stories gerechtigd deze schade in rekening te brengen aan Afnemer. Indien naar het uitsluitende oordeel van Sandwich Stories er sprake is van onherstelbare schade of indien sprake is van verlies, heeft Sandwich Stories het recht aanspraak te maken op de vervangingswaarde van het desbetreffende transportmaterieel. Onder verlies wordt ook verstaan de situatie waarin transportmaterieel niet bij de eerstvolgende Levering aan Sandwich Stories is geretourneerd.
6.5 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Sandwich Stories door Sandwich Stories ter beschikking gesteld transportmaterieel voor eigen gebruik aan te wenden.
6.6 Indien de Levering in gedeelten geschiedt, is Sandwich Stories gerechtigd iedere Levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7. Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten
7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op al hetgeen krachtens een Overeenkomst ter beschikking is gesteld aan Afnemer, zoals onder andere tekeningen, materialen en andere roerende zaken, berusten uitsluitend bij Sandwich Stories. Afnemer krijgt uitsluitend het – niet overdraagbare – recht hetgeen door Sandwich Stories in het kader van een Overeenkomst aan het ter beschikking is gesteld gedurende de duur van de Overeenkomst te gebruiken ter uitvoering van de tussen Sandwich Stories en Afnemer gesloten Overeenkomst(en).
7.2 Het is Afnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sandwich Stories, de handelsnaam, het merk, de modellen etc. van Sandwich Stories te gebruiken.

8. Klachten
8.1 Afnemer dient de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als blijkt dat de afgeleverde Producten onjuist, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Afnemer Sandwich Stories hierover Schriftelijk in te lichten op de datum van Levering vóór 18.00 uur. Afwijkingen als bedoeld onder 10.1 kunnen nimmer een klacht opleveren.
8.2 Klachten met betrekking tot onvolkomenheden die pas bij gebruik kunnen blijken (en bij Levering daarom niet zichtbaar zijn) dienen terstond na constatering van de betreffende onvolkomenheid te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee (2) Dagen na Levering. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Afnemer geacht de Producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door Sandwich Stories niet meer in behandeling genomen. De klacht kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
8.3 Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Sandwich Stories op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.
8.4 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sandwich Stories, onder nader door Sandwich Stories te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Sandwich Stories geschiedt verzending, alsmede opslag van de zaken voor rekening en risico van Afnemer.

9. Garantie
9.1 Sandwich Stories staat ervoor in dat op het moment van Levering de Producten en/of diensten beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de ter zake toepasselijke productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst. Sandwich Stories behoudt zich het recht voor binnen een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche gebruikelijk wordt geacht) af te wijken van de bedongen aantallen, maten en gewichten, zonder dat Afnemer recht heeft op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en het bedongen.
9.2 De garantie houdt uitsluitend in dat Sandwich Stories verplicht is tot, naar haar eigen keuze, het alsnog leveren van de ontbrekende Producten, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de Producten terug te nemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag en ook de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten te vergoeden. In geen geval is Sandwich Stories gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente. In het geval van diensten, zullen de te verrichte diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw worden uitgevoerd.
9.3 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de Producten en/of diensten zijn eerst van toepassing, indien die tussen Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen.
9.4 De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet als de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden/zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Sandwich Stories en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Sandwich Stories is slechts aansprakelijk voor door Afnemer geleden schade, indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van opzet of grove schuld van Sandwich Stories.
10.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel op Sandwich Stories toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per schadegeval en maximaal EUR 150.000,- (zegge: honderdvijftigduizend euro) per kalenderjaar.

11. Overmacht
11.1 In geval door omstandigheden die niet aan Sandwich Stories, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen, door Sandwich Stories onvoorziene technische complicaties, stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Sandwich Stories en de omstandigheid dat Sandwich Stories een prestatie van een derde die van belang is in verband met de door Sandwich Stories te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Sandwich Stories hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Sandwich Stories niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Sandwich Stories kan, te harer keuze, of aan Afnemer berichten dat zij de Overeenkomst ontbonden acht, of de Overeenkomst op een in nader overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

12. Beëindiging
12.1 Indien Afnemer enige verplichting jegens Sandwich Stories – na een Schriftelijke ingebrekestelling door Sandwich Stories – niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surseance van betaling is verleend of een aanvraag daartoe is gedaan, hij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Sandwich Stories direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Afnemer dient daarbij tevens aan Sandwich Stories te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die Sandwich Stories maakt, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vorderingen, een en ander onverminderd zijn aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.
12.2 Tevens heeft Sandwich Stories in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd zijn overige rechten en zonder tot enige vergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.
12.3 In geval van beëindiging c.q. het einde van een Overeenkomst zal Afnemer alle (vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van Sandwich Stories direct retourneren, zowel originelen als kopieën.

13. Restbepaling
13.1 Afnemer kan niet de (rechten en plichten voortvloeiende uit de) Overeenkomst geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Sandwich Stories.
13.2 Afnemer is niet gerechtigd om zijn verplichtingen jegens Sandwich Stories op te schorten en enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom van Sandwich Stories zijn of waarop Sandwich Stories op een of ander wijze aanspraak heeft. Evenmin is Afnemer tot verrekening gerechtigd.
13.3 Sandwich Stories houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een Overeenkomst met Sandwich Stories geeft Afnemer toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
13.4 Sandwich Stories kan een met Afnemer gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen Schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
13.5 Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze Voorwaarden.
13.6 Sandwich Stories is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. Sandwich Stories zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.
13.7 Deze algemene voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980).
14.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde afdeling van de Rechtbank Utrecht.