fbpx

Privacybeleid

Privacy & cookiebeleid

 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via een platform van Sandwich Stories (‘Sandwich Stories’). Sandwich Stories is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Sandwich Stories houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken
Sandwich Stories verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces
Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam, adresgegevens, contactgegevens, bestelling, betaalgegevens, opmerkingen.

2. Klantenservice
Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam, adresgegevens, contactgegevens, bestelling, betaalgegevens, opmerkingen.

3. Marketing berichten
Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht. Het gaat om de volgende gegevens:

Naam, contactgegevens, postcode.

4. Cookies
Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Sandwich Stories maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

Locatiegegevens, IP-adres of app IDs, internetbrowser en apparaattype, websitetaal.

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt.

6. Analyse
Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Sandwich Stories (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd
Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehofvaneden.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is. Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor eerder omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn, bijvoorbeeld voor verslaggevingsdoeleinden.

Bij het vaststellen van de toepasselijke bewaartermijnen nemen wij onder andere de volgende factoren in acht:

– onze contractuele verplichtingen en rechten ten aanzien van de betreffende gegevens;
– wettelijke plicht(en) om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren;
– de wettelijke verjaringstermijnen volgens het toepasselijke recht;
– onze gerechtvaardigde belangen voor verwerking, mits wij een belangenafweging hebben uitgevoerd (zie art. ‘Hoe wij jouw gegevens gebruiken’);
– (mogelijke) geschillen; en
– door de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming uitgevaardigde richtlijnen.

In alle andere gevallen worden jouw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

Delen met anderen
Sandwich Stories verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

Softwareproviders, implementatiepartners

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sandwich Stories blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Sandwich Stories selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens
Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@dehofvaneden.nl. Sandwich Stories zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten
Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacybeleid.

Beveiliging
Sandwich Stories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@dehofvaneden.nl.

Autoriteit persoonsgegevens
Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging:
Europalaan 500, W.1.5.
3526 KS Utrecht
E-mail: info@dehofvaneden.nl
Tel: +31 (0)85-3034273

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:
Co-Founder en Head of Business
Jorik Hofland
Van Humboldtstraat 6
3514 GP Utrecht
E-mail: jorik@dehofvaneden.nl

<a onclick=”window.consently.openModal()”>Change settings</a>